Důvody k ukončení služby

S klientem může být ukončeno poskytování služby z důvodů uvedených ve Smlouvě o poskytování sociální služby Centrum denních služeb Domovinka jedná se o tyto důvody:

 

  • pokud klient opakovaně porušuje ustanovení této smlouvy nebo Vnitřní pravidla Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí a ani po předchozím písemném upozornění neučiní změnu,

 

  • pokud je klient v prodlení s úhradou za poskytnuté služby za dobu delší než 2 měsíce,

 

  • pokud se klient i po předchozím písemném upozornění chová k pracovníkůmzpůsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského a ponižujícího prostředí,

 

  • pokud se klient chová agresivním způsobem a svým chováním ohrožuje pracovníky, sebe a ostatní klienty,

 

  • jestliže klient bez vážného důvodu (závažným důvodem je např. dlouhodobá hospitalizace) nevyužívá sjednaných služeb po dobu delší než 3 měsíců. Dlouhodobé nevyužívání sjednaných služeb je považováno za pominutí důvodů pro poskytování sociální služby,
  • jestliže dojde k naplnění cílů spolupráce a klient je natolik soběstačný, že poskytování služeb není třeba,

 

  • jestliže se klient nenachází v nepříznivé sociální situaci 

 

  • jestliže klient opakovaně nespolupracuje na domluveném průběhu služby (nevyužívá v dohodnutý čas sjednanou službu)

 

  • jestliže klient neakceptuje změny cenových podmínek daných Sazebníkem úhrad,

 

  • jestliže se klient přestěhoval do nového bydliště, které je mimo dosah působnosti poskytovatele, odešel do zařízení sociálních služeb pobytového typu, přestal patřit do cílové skupiny sociální služby, potřebuje jiný druh sociální služby.

 

A

A

A