Jak o službu požádat:

 

1. Zájem o poskytování služby může projevit samotný zájemce, rodinný příslušník, osoba blízká, opatrovník, lékař aj., a to telefonicky, e-mailem, prostřednictvím webových stránek nebo osobní návštěvou v Domovince.

 

2. Jednání týkající se poskytování služeb Domovinky provádí sociální pracovnice.

 

3. Veškeré informace v průběhu vyjednávání služby jsou žadateli poskytovány s ohledem na jeho situaci a možnosti vnímat a chápat, tak aby se mohl objektivně rozhodovat.

 

4. V rámci jednání je posouzeno, zda patří žadatel do okruhu osob, kterým může být služba poskytována, je zjišťována nepříznivá sociální situace, ve které se žadatel nachází a zároveň zda tato situace vyžaduje poskytování služby Domovinky.

 

5. Během jednání sociální pracovnice zjišťuje žadatelova očekávání a přání související s jeho nepříznivou sociální situací, společně pak formulují cíle spolupráce a způsoby, jak tyto cíle naplňovat.

 

6. Žadatel je seznámen se způsobem poskytování sociální služby a relevantními dokumenty: Vnitřní pravidla centra denních služeb Domovinka, se vzorem Smlouvy o poskytování sociální služby Centrum denních služeb Domovinka, jsou mu poskytnuty propagační materiály a je obeznámen se způsobem a výší úhrad za provedené služby.

 

7. Před započetím poskytování služby uzavře poskytovatel se žadatelem o službu Smlouvu o poskytování sociální služby Centrum denních služeb Domovinka, tímto aktem se žadatel stává klientem služby. Smlouva je uzavřena v písemné formě a klient jí stvrzuje svým podpisem.

A

A

A