Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel bere na vědomí, že sjednané úkony se týkají pouze jeho a nebudou poskytnuty druhé osobě.

 

2. Uživatel má právo kdykoliv nahlédnout do svého osobního spisu.

 

3. Průběh služby je s klientem písemně plánován, za tímto účelem poskytovatel přiděluje klientovi klíčového pracovníka.

 

4. Uživatel i poskytoval mají právo po předchozí vzájemné dohodě klíčového pracovníka změnit.

 

5. V případě, že pro některý den uživatel poskytnutí péče nepožaduje, je povinna toto oznámit pečovatelské službě nejpozději 24 hodin předem.

 

6. Uživatel bere na vědomí, že pokud neohlásí pečovatelce minimálně 24 hodin předem neodebrání dohodnuté služby, může být služba účtována jako by byla odebrána.

 

7. Poskytovatel se zavazuje průběžně projednávat s uživatelem rozsah a kvalitu poskytovaných služeb, informovat jej o všech změnách na straně poskytovatele, které mohou mít vliv na vzájemné vztahy smluvních stran.

 

8. Poskytovatel je oprávněn poskytnout informace vztahující se k průběhu poskytování pečovatelské služby osobě, který je uveden v kontaktu osobního spisu uživatele.

 

 

A

A

A