SAZEBNÍK ÚHRAD ZA ÚKONY POSKYTOVANÉ

PEČOVATELSKOU SLUŽBOU KOSTELEC NAD ORLICÍ

 

PLATNÝ OD 1. 7. 2022

I. Základní činnosti

Výše úhrady v Kč

Základní sociální poradenství

Zdarma

a)      pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

135 Kč/hod.

 

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

 

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním                  

prostoru

 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b)     pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

135 Kč/hod.

 

pomoc při úkonech osobní hygieny

 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

 

pomoc při použití WC

c)      poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

 

pomoc při přípravě jídla a pití

135 Kč/hod.

 

příprava a podání jídla a pití

135 Kč/hod.

d)     pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

běžný úklid a údržba domácnosti

135 Kč/hod.

 

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

135 Kč/hod.

 

donáška vody

135 Kč/hod.

 

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

135 Kč/hod.

 

běžné nákupy a pochůzky

135 Kč/hod.

 

velký nákup (týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)

140 Kč/úkon

 

praní a žehlení osobního nebo ložního prádla popřípadě jeho drobné opravy

80 Kč/kg

e)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1.

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,

k lékaři, na orgány veřejné moci nebo instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

135 Kč/hod.

II. Fakultativní (doplňkové) činnosti

Výše úhrady v Kč

Dohled

135 Kč/hod.

 

 

Úhrada za poskytování jednotlivých činností je uvedena jako hodinová sazba, sazba za poskytnutý úkon nebo 1 kg suchého prádla. Úhrada za poskytnuté služby dle hodinové sazby je stanovena podle skutečného času stráveného poskytnutím úkonu včetně času potřebného k jeho zajištění. Pokud poskytování služby netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

Schváleno Usnesením Rady města Kostelec nad Orlicí, č. RM 12/2022 ze dne 30.5.2022,úhrady jsou stanoveny        dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, Sazebník úhrad je platný ode dne 1.7.2022.

 

Základní činnosti pečovatelská služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (§ 75, odst. 2) v platném znění bez úhrady:

 

  • účastníkům odboje a jejich pozůstalým manželům a manželkám starším 70 let,
  • osobám, které jsou účastny rehabilitace dle zákona č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, a jejich pozůstalým manželům a manželkám starším 70 let, 
  • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., a jejich pozůstalým manželům a manželkám starším 70 let.

A

A

A