Důvody k ukončení služby

S uživatelem může být ukončeno poskytování služby z důvodů uvedených ve smlouvě o poskytování služby:

 

  • Jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 3 měsíce.

 

  • Jestliže se uživatel chová k pečovatelkám způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, nebo např. jestliže pracovníky pečovatelské služby opakovaně ohrožují domácí zvířata (např. psi) uživatele nebo domácí zvířata rodinných příslušníků uživatele.

 

  • Jestliže se uživatel chová agresivním způsobem a svým chováním ohrožuje pečovatelky, sebe a své okolí.

 

  • Jestliže poskytovatel zjistí, že poskytované služby jsou využívány ve prospěch další osoby.

 

  • Jestliže uživatel nevyužívá sjednaných služeb po dobu delší než 6 měsíců. Toto je považováno za pominutí důvodů pro poskytování pečovatelské služby.

 

  • Jestliže dojde k naplnění osobního cíle uživatele a uživatel je natolik soběstačný, že poskytování služeb nebude třeba.

 

  • Jestliže se zdravotní stav uživatele nebo jeho sociální situace natolik zhorší, že poskytování služeb nepřispěje k naplnění osobního cíle uživatele nebo uživatel vyžaduje zdravotní péči či péči rezidenčního zařízení.

 

  • Jestliže uživatel v průběhu poskytování pečovatelské služby naplní podmínky kontraindikace pro poskytování pečovatelské služby.

 

  • Jestliže uživatel neakceptuje změny cenových podmínek daných Sazebník úhrad za úkony poskytované pečovatelskou službou schvalovaným Radou města.

A

A

A